Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
eKasih (Kesejahteraan Rakyat)
Syarat-syarat Kelayakan Pendaftaran eKasih
  1. Isi rumah yang berpendapatan di bawah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa.
  2. Warganegara Malaysia.
* Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) ialah pendapatan sesbuah isi rumah yang ditetapkan oleh Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (EPU, JPM) sebagai pengukuran kepada status kemiskinan. PGK semasa yang digunakan adalah PGK 2019.

Secara umumnya, empat punca pendapatan utama adalah merangkumi :

  1. Pekerjaan Bergaji.
  2. Bekerja Sendiri.
  3. Pendapatan daripada Harta dan Pelaburan.
  4. Pindahan Semasa diterima.

Isi rumah boleh mempunyai lebih daripada seorang penerima pendapatan dan pendapatan yang diterima boleh diperoleh daripada pelbagai punca.


Pendapatan per kapita ialah jumlah pendapatan kesemua ahli isi rumah sebulan dan dibahagikan dengan bilangan isi rumah tersebut.


Jadual PGK Semasa – Jadual Per kapita

Sumber: Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (UPE, JPM)

This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.