Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Soalan Lazim
FAQ eKasih

 1. Apakah eKasih?
  Sistem eKasih merupakan satu sistem pangkalan data bersepadu yang merekodkan isi rumah miskin dan miskin tegar. Sistem ini dibangunkan di peringkat nasional bagi membantu merancang, melaksana dan memantau program-program pembasmian kemiskinan serta menjadi rujukan oleh kementerian/agensi.

 2. Adakah eKasih itu satu program bantuan Kerajaan?
  eKasih bukanlah program, tetapi ia merupakan pangkalan data yang dikendalikan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM) yang mengandungi data tentang isi rumah miskin dan miskin tegar. Data eKasih digunakan oleh kementerian/agensi yang memberi bantuan melalui program-program pembasmian kemiskinan.

 3. Bilakah eKasih diwujudkan?
  eKasih dibangunkan secara in-house oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM) susulan daripada keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 31 Oktober 2007 dan Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri pada 1 November 2007. Bermula pada Jun 2008 sistem ini telah digunakan sepenuhnya.

 4. Apakah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa yang digunakan?
  Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) ialah pendapatan isi rumah (bulanan) yang disediakan oleh Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA) setiap dua (2) tahun sekali. PGK semasa (tahun 2016) adalah seperti berikut: Sumber: Kementerian Hal Ehwal Ekonomi

 5. Apakah yang dimaksudkan dengan PGK per kapita sesebuah isi rumah?
  Pendapatan per kapita ialah jumlah pendapatan kesemua orang dalam sesebuah isi rumah sebulan dan dibahagikan dengan bilangan orang dalam isi rumah tersebut.

 6. Siapakah yang boleh mendaftar dalam eKasih?
  Golongan yang berpendapatan di bawah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa boleh mendaftar.

 7. Bagaimana individu boleh mendaftar dalam eKasih?
  Membuat laporan atau mendaftar kes kemiskinan melalui Pemimpin Tempatan, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) atau Majlis Perwakilan Penduduk (MPP) atau individu/orang awam hadirkan diri ke Pejabat Pembangunan Negeri (PPN) atau Pejabat Daerah yang berdekatan atau melalui telefon, surat atau emel rasmi.

 8. Apakah maklumat yang direkodkan dalam Sistem eKasih?
  Sembilan (9) komponen bagi Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR) iaitu butiran KIR dan AIR, lokasi, kediaman, pendidikan, kemahiran dan pekerjaan, harta, kesihatan, bantuan dan pendapatan.

 9. Apakah yang dimaksudkan dengan Ketua Isi Rumah (KIR)?
  KIR ialah individu daripada kalangan ahli isi rumah sesuatu tempat kediaman yang bertanggungjawab atau diberi tanggungjawab terhadap kebajikan ahli isi rumah di mana dia tinggal.

 10. Apakah yang dimaksudkan dengan Ahli Isi Rumah (AIR)?
  AIR ialah mereka yang dianggap sebagai penghuni atau tanggungan di sesuatu tempat kediaman di mana mereka tinggal.

 11. Bagaimanakah saya boleh mengetahui yang saya telah didaftarkan dalam Sistem eKasih?
  Anda boleh menghubungi ICU JPM melalui Pejabat Pembangunan Negeri (PPN - Bahagian/Unit Kesejahteraan Rakyat) dan memberikan maklumat seperti nama atau nombor kad pengenalan untuk semakan dan pengesahan status.

 12. Sekiranya nama saya telah didaftarkan dalam eKasih, bolehkah saya mendapat sebarang bantuan?
  Kelulusan penyaluran bantuan adalah tertakluk kepada pertimbangan dan keputusan agensi pemberi bantuan berdasarkan syarat dan kriteria bantuan yang telah ditetapkan.

 13. Bolehkah saya mendaftar saudara/rakan saya yang miskin/miskin tegar ke dalam Sistem eKasih?
  Boleh sekiranya saudara/rakan anda berpendapatan di bawah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa.